ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

ШТА ИЗУЧАВА?
Студенти се упознају са примењеним грађевинарством у оквиру свих радова на реализацији пројекта изградње објеката високоградње, нискоградње и хидроградње (механика тла и фундирање, грађевинска механизација и технологија грађења, грађевинске, бетонске, металне и дрвене конструкције, завршне радове и инсталације, саобраћајнице, хидротехника, организација рада у грађевинарству са менаџментом, урбанистичко планирање).
Овај студијски програм образује студенте за успешно бављење пословима грађевинског инжењера у производњи, одржавању, технологији и експлоатацији средстава рада у грађевинарству.

 

КОМПЕТEНЦИЈЕ
Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће компетенције:

  • да користи релевантне материјале при извођењу грађевинских објеката,

  • да користи рачунарске технологије у циљу примене практичних знања ради пројектовања у грађевинарству,

  • да користи одговарајућу опрему, примени нове технологије у грађевинарству,

  • да руководи појединим фазама радова у оквиру високоградње, нискоградње и хидроградње,

  • да обавља инспекцијске послове у органима локалне самоуправе,

  • да пројектује поједине фазе у оквиру израде идејног и главног пројекта.

 

ЗВАЊЕ
Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање Струковни инжењер грађевинског инжењерства.