ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Најчешћа питања упућена ВТШ Ниш приликом уписа и одговори

 

1. Да ли ВТШ Ниш има сарадњу са факултетима у иностранству?
ВТШ Ниш има успостављену сарадњу са факултетима, универзитетима и академским институцијама у иностранству. Тај процес је у току и стално се развија. ВТШ Ниш има споразум о сарадњи са Државним технолошким Универзитетом у Белгороду „В.Д Шухов“, Универзитетом „Свети Климент Охридски“ Битољ, Универзитетом у Марибору итд.

 

2. Да ли је диплома међународно призната?
Међународно признавање диплома, регулисано је прописима земље у којој се конкурише. У том смислу важе закони земље у којој се жели наставити студирање или запошљавање. Међутим, спровођењем Болоњског процеса, чији циљ стварање јединственог европског образовног простора, врши се уједначавање услова студирања. ВТШ Ниш је у потпуности прихватила критеријуме и принципе које промовише Болоњска декларација. Тиме је нашим студентима олакшан наставак студија на другим академским институцијама у иностранству а и запошљавање. До сада није било случаја да диплома ВТШ Ниш није призната у иностранству.

 

3. Да ли је ВТШ Ниш државна или приватна установа?
ВТШ Ниш је државна високошколска установа са традицијом од 42 године.

 

4. Да ли је могућ прелазак са један на други студијски програм унутар ВТШ Ниш?
Да то је дозвољено. О преласку на други студијски програм унутар Школе одлучује директор Школе.

 

5. Да ли је могућ, да по завршетку основних студија од 180 ЕСПБ бодова у Вашој Школи, прелазак на академске мастер студије у Словенији?
Да то је апсолутно могуће,  и у складу је са лисабонском конвенцијом и европским системом преноса ЕСПБ бодова.

 

6. Да ли је могуће добити препоруку приликом запошљавања уколико сам био студент Ваше Школе?
Да радо дајемо нашим студентима сваку врсту подршке при запошљавању: дајемо препоруке, шаљемо их на разговоре за посао, уговарамо са послодавцима са којима сарађујемо и код којих су наши студенти обављали стручну праксу, могућност давања предности приликом запошљавања.
 
7. Ко су професори на ВТШ Ниш?
На ВТШ Ниш наставу изводе професори са дугогодишњом академском каријером али и са богатим искуством из привреде што је значајно с обзиром да се ради о струковној високошколској установи.

 

8. Да ли признајете испите положене у другим Високим школама?
Да, потребно је поднети захтев на прописаном обрасцу који даје студентска служба Школе и доказе о положеним испитима (потврду или уверење) са оценом и бројем остварених ЕСПБ бодова, ако их је било и наставни план или програм друге Високе школе.
 
9. Који студијски програми постоје на ВТШ Ниш и да ли су акредитовани?
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ КОЈИ СЕ ИЗВОДЕ НА ВТШ НИШ СУ АКРЕДИТОВАНИ. ВТШ Ниш изводи основне, специјалистичке и мастер струковне студије који оспособљавају студенте за развој и примену научних, али пре свега стручних достигнућа како би студенти при запослењу могли одмах да примене стечена знања и вештине. Овако стечене компетенције омогућавају нашим студентима да се на тржишту рада разликују од других кандидата приликом запошљавања, а на радном месту им омогућава успешније решавање постављених радних задатака.
Основне струковне студије су студије првог степена, трају 3 године (180 ЕСПБ бодова) и на основним струковним студијама у ВТШ Ниш постоје следећи студијски програми: Индустријско инжењерство(ИНИ), Друмски саобраћај (ДРС), Комуникационе технологије (КОТ), Савремене рачунарске технологије (СРТ) и Грађевинско инжењерство (ГРИ).
Специјалистичке струковне студије су студије другог степена, трају 1 годину (60 ЕСПБ бодова). На специјалистичким  струковним студијама у ВТШ Ниш постоје следећи студијски програми: Безбедност друмског саобраћаја (БДС) и Комунално инжењерство (КОИ).
Мастер струковне студије су студије другог степена, трају 2 године (120 ЕСПБ бодова) и на мастер струковним студијама постоје следећи студијски програми: Управљање отпадом (УО) и Мултимедијалне технологије (МТ).

 

10. Која је врста студија на ВТШ Ниш?
ВТШ Ниш своју делатност у области високог образовања остварује кроз струковне студије. Специфичност струковних студија је у томе да се кроз струковне студије студенти стичу применљива знања и вештине и на тај начин су спремни да што пре уђу на тржиште рада и почну да раде у некој конкретној области.
Знање које се стиче на академским студијама (на факултету),  претпоставља изучавање материје која није директно примењива у пракси и захтева много више времена. Са друге стране, усвајање знања на високој школи захтева мање времена и директно је примењиво у пракси.

 

11. Која се звања стичу?
По завршетку трогодишњих основних струковних студија, студент стиче диплому, односно звање СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР… у зависности од студијског програма који је изабрао. Студент по овом основу остварује 180 ЕСПБ бодова и уз диплому добија додатак дипломе који обезбеђује европски трансфер кредита и наставак студија на европским и светским универзитетима и факултетима.
По завршетку трогодишњих основних студија студент може да упише специјалистичке струковне студије у трајању од једне године и тако стиче додатних 60 ЕСПБ бодова, стручни назив СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ИНЖЕЊЕР у зависности од студијског програма који је изабрао.
По завршетку трогодишњих основних студија студент може да упише мастер струковне студије у трајању од две године и тако стекне додатних 120 ЕСПБ бодова и звање СТРУКОВНИ МАСТЕР ИНЖЕЊЕР у зависности од студијског програма који је изабрао.

 

12. Које се компетенције стичу?
Компетенције су важан елемент образовног система на ВТШ Ниш.  Од почетка свог рада ВТШ Ниш је, следећи принципе реформе европског система високог образовања и Болоњске декларације, поставила као основ свог система образовања стицање кључних компетенција током студија. Компетенције које се стичу зависе од студијског програма за који се студент определи и проистичу из знања и вештина које студенти стичу у образовном процесу.

 

13. Како се врши бодовање кандидата приликом уписа?
Избор кандидата за упис у прву годину основних студија обавља се према општем успеху постигнутом у средњој школи и према резултату постигнутом на пријемном испиту. РАНГ ЛИСТА се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. Резултат који кандидат постиже на уписном тестирању, оцењује се од 0 до 60 бодова.

 

14. Који су услови за упис на I годину основних студија?
У прву годину основних студија може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању. За кандидате који конкуришу обавезно је полагање пријемног испита из математике. Кандидати који су средње школе завршили у иностранству, морају извршити нострификацију стечених диплома. Нострификацију врши Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

15. Зашто се организује и шта обухвата пријемни испит?
Уписна процедура на ВТШ конципирана је тако да се пријемни испит спроводи путем тестирања. На овај начин се омогућава квалитетан избор кандидата који ће успешно студирати и остварити добре резултате. Тиме се остварује најважнији циљ ВТШ Ниш – привући квалитетне студенте, пружити им високо квалитетно образовање. Уз практичан рад током студија у фирмама студенти се припремају за будуће запослење.
Пријемни испит се састоји из решавања задатака из математике, а ниво потребно знања  одговара градиву које се учи у средњим школама.
 
16. Да ли се организује припрема за пријемни испит?
ВТШ Ниш сваке године, у првој половини јуна, организује припреме за пријемни испит које трају две седмице, тачније 40 школских часова наставе.
Да би се кандидатима олакшало полагање пријемног испита, сачињен је приручник „ИНФОРМАТОР“  који садржи задатке према програму пријемног испита са решењима.
 
17. Да ли се признаје пријемни испит из математике положен на факултету?
Да, признаје се положен пријемни испит на факултету или некој другој високошколској установи у Републици Србији.

 

18. Из којих области се вреднују награде освојене на републичким такмичењима?
Од полагања пријемног испита ослобођени су кандидати који су освојили једно од прва три места на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, односно на међународном такмичењу. Овим кандидатима се уписно тестирање аутоматски вреднује са максималним бројем бодова – 60.

 

19. Да ли је ранг листа јединствена?
Да, ранг листа је јединствена и формира се према укупном успеху сваког кандидата појединачно, а на основу укупног броја бодова које кандидат освоји на пријемном испиту и на основу броја бодова које добија на основу успеха из средње школе.

 

20. Ко ће бити уписан ако двоје последњих кандидата на ранг листи имају исти број бодова?
У тој ситуацији биће примљена оба кандидата, односно сви кандидати који имају исти број бодова.

 

21. Шта је све укључено у школарину и да ли су уџбеници укључени у школарину?
ВТШ Ниш се обавезује да студенту пружи следеће услуге које покрива школарина:
– све облике наставе предвиђене студијским програмом,
– све предиспитне обавезе предвиђене студијским програмом,
– извођење практичних вежби, практичне наставе и стручне праксе у Школи или ван ње,
– две студијске посете у региону удаљености до 300 км,
– учешће на једној студијској конференцији годишње у Републици Србији,
– саветовање и подршку пре, током и након студија – професори, ментори, техничка подршка,
– услуге каријерног вођења студента,
– годишње представљање на студентском сајму запошљавања,
– могућност оглашавања преко web радија Школе,
– техничка подршка за израду завршног рада,
– коришћење уџбеничке литературе (три уџбеничка наслова по предмету и збирке),
– коришћење рачунара генерације: Intel i3 3.4 GHz, 8 GB Ram, у трајању од 4 сата дневно,
– интернет битске брзине 100 M/b/s,
– приступ Microsoft Developer Network-u и Academic Allianece,
– ваннаставни курсеви:
1. курс II страног језика који није предвиђен студијским програмом,
2. курс обуке за непливаче,
3. обука из безбедности и здравља на раду
– коришћење фискултурне сале за рекреацију два пута недељно,
– осигурање студената од последице несрећног случаја,
– информацијску подршку:
1. студенту је доступан план рада који садржи назив предмета, основне податке о предмету, садржај и структуру предмета, циљеве предмета, начин оцењивања, број ЕСПБ бодова, уџбеничку литературу, податке о наставнику и сараднику на предмету,
2. студенту је пре почетка одговарајућег семестра доступан распоред полагања испита који је усклађен са потребама и могућностима студента,
3. студенту се достављају благовремено све релевантне информације и подаци који су у вези са студијама.
У цену школарине нису укључени трошкови набавке уџбеника, издавање уверења о положеним испитима, уверења о дипломирању, пријава дипломског рада, трошкови израде дипломе, превођење документације на енглески језик, као и трошкови других радњи по захтеву студента. Ове услуге ВТШ Ниш  пружа према ценовнику услуга.

 

22. Како се врши избор кандидата према студијским областима?
Сваке године ВТШ Ниш расписује конкурс за упис са дефинисаним бројем кандидата по сваком студијском програму. Упис се врши на бази ранг листе до попуне конкурсом расписаног броја студената.

 

23. Да ли студенти могу да користе бесплатан интернет током студија?
Да.

 

24. Да ли студенти ВТШ Ниш имају своје е-маил адресе?
Да. Сваки студент ВТШ Ниш може да добије своју -маил адресу у оквиру Веб-маил сервиса ВТШ Ниш који је доступан са свих мрежа и има свој password.

 

25. Да ВТШ Ниш користи друштвене мреже за информисање студената?
Да ВТШ Ниш користи Facebook Од студената се очекује да свакодневно проверавају поруке како би прикупили све релевантне информације везане за студије и студентске догађаје на ВТШ Ниш.

 

26. Шта је каријерно вођење студената?
Каријерно вођење и саветовање је услуга којом се појединцу помаже да процени своје способности, интересовања и вредности, да добије информације о могућностима додатног образовања и запослења, позиционира себе на тржишту рада – како у односу на захтеве самог тржишта, тако и у односу на сопствене способности, интересовања и искуство. ВТШ Ниш је у циљу стварања оптималних услова за изградњу пословних каријера својих студената по њиховом стицању одговарајућих знања и успешном развоју компетентности организовала низ активности за њихово КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ током целе њихове професионалне каријере.

 

27. Како се врши оцењивање и полагање испита на ВТШ Ниш?
Валоризација успеха студената који се примењује на ВТШ Ниш садржи следеће елементе:
– Студенти су дужни да обавезно посећују наставу; изузетно, студент може одсуствовати три пута са предавања и три пута са вежби.
– Успешност студента током наставе у савлађивању појединог предмета континуирано се прати током наставе и изражава у поенима који се акумулирају.
– Студент може остварити највише 100 поена, а то одговара оцени 10.
– Успех студента у савладавању градива у оквиру сваког предмета изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан) и то на следећи начин: 51-60 поена – оцена 6, 61-70 поена – оцена 7, 71-80 поена – оцена 8, 81-90 поена – оцена 9,  91-100 поена – оцена 10.
– Поени се акумулирају на основу: Предиспитних обавеза које обухватају: редовно присуство настави, активно учешће у настави, колоквијум и израду и презентацију семинарског рада;
– Испита који се полаже у испитном року. Коначна оцена се добија сабирањем поена које студент освоји испуњавањем предиспитних и испитних обавеза.

 

28. Која су правила полагања испита?
По правилу, испити на ВТШ Ниш се полажу се писмено. Испитни рокови су: јануарски, фебруарски, јунски, јулски, августовски и септембарски. На предлог Студентског парламента директор може одобрити и ванредне испитне рокове у месецу марту и октобру.

 

29. Да ли су уџбеници из којих се изводи настава доступни студентима?
Да, сви уџбеници из којих се изводи настава налазе се у библиотеци ВТШ Ниш и могу се слободно користити.

 

30. Ко има право да студира на терет буџета?
Студент може да се упише на терет буџета ако се налази на ранг листи у оквиру броја који је одобрен за финансирање из буџета РС и има минимум 50 бодова. Освојени бодови односе се на успех у средњој школи и бодове освојене на пријемном испиту.

 

31. Ко се уписује на терет самофинансирања?
На терет самофинансирања уписују се кандидати који су освојили минимум 30 бодова, а на ранг листи се налазе у оквиру броја који је на одређеном студијском програму предвиђен за студирање на терет самофинансирања.

 

32. Под којим условима студент може из статуса самофинансирајућег да пређе у статус студента који се финансира из буџета?
Самофинансирајући студент који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова може у наредној школској години да пређе у статус који се финансира из буџета, ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.

 

33. Анализа уписних рокова 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

 

УПИСНИ РОК 2017 / 2018
Студијски програм Буџет - минимум Самофинансирање - минимум
Индустријско инжењерство (ИНИ) 56,72 44,08
Друмски собраћај (ДРС) 59,36 49,24
Комуникационе технологије (КОТ) 56,96 37,92
Савремене рачунарске технологије (СРТ) 79,74 66,68
Грађевинско инжењерство (ГРИ) 54,90 38,30
Заштита животне средине (ЗЖС) 54,26 35,82

 

УПИСНИ РОК 2016 / 2017
Студијски програм Буџет - минимум Самофинансирање - минимум
Индустријско инжењерство (ИНИ) 62,52 52,72
Друмски собраћај (ДРС) 64,00 49,14
Комуникационе технологије (КОТ) 58,20 48,86
Савремене рачунарске технологије (СРТ) 72,02 62,92
Грађевинско инжењерство (ГРИ) 56,00 -
Заштита животне средине (ЗЖС) 51,34 41,78

 

 УПИСНИ РОК 2015 / 2016
Студијски програм Буџет - минимум Самофинансирање - минимум
Индустријско инжењерство (ИНИ) 50,12 35,10
Друмски собраћај (ДРС) 77,38 66,92
Комуникационе технологије (КОТ) 54,18 34,68
Савремене рачунарске технологије (СРТ) 78,94 64,94
Грађевинско инжењерство (ГРИ) 52,30 -
Заштита животне средине (ЗЖС) 57,20 37,80