Архитектура

ШТА ИЗУЧАВА?

Сврха студијског програма је развијање компетенција студената за обављање послова струковног инжењера у области архитектуре у складу са савременим потребама привреде и друштва. Реализација студијског програма подразумева стицање знања и вештина потребних за успешно обављање послова у процесу планирања, пројектовања, извођења, надзора и експлоатације свих  типова архитектонских објеката. Реализацијом студијског програма постиже се образовање кадрова компетенцијама препознатим у европским и светским оквирима. Сврха студијског програма Архитектура је у складу са задацима и циљевима Академије техничко-васпитачких струковних студија. Савладавањем свих елемената студијског програма студент постаје струковни инжењер архитектуре са адекватним компетенцијама у привредним друштвима и државним установама са циљем унапређења архитектонске праксе у Републици Србији и то кроз израду пројекте документације, изградњу, надзор и експлоатацију свих типова архитектонских објеката.ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:

Образовање струковних архитеката који ће кроз интензивни приступ вежбама и практичном раду у пројектантским фирмама (са којима ће Академија потписати уговоре о сарадњи) стећи потребна стручна знања и вештине неопходне за квалитетан рад у пракси. Увођење студената у праксу архитектонског позива још од почетка студирања тиме што ће им бити: а) стално доступне просторије и укупна база литературе, архивских пројеката, и релевантних часописа коју поседује Друштво архитеката Ниша (ДАН);

б) омогућен контакт и консултације са водећим именима из струке, јер је предвиђено да се на недељном нивоу одржавају предаваља и радионице у просторијама ДАН-а где ће студенти бити у прилици да разматрају своје идеје у директном контакту са оствареним практичарима;

в) пружена могућност коришћења изложбеног простора ДАН-а, на атрактивној локацији у граду, како би своја креативна решења могли да прикажу стручној и широј јавности.

Обучавање студента да се изрази језиком архитектуре и да представи своје идеје приказујући графичке прилоге који су саставни део архитектонских пројеката, перспективни приказ и макете зграда и простора за које даје идејно решење.

Оспособљавање студента да изради све врсте архитектонских решења и пројеката (формулисање концепта, израда скице, идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење, пројекта изведеног објекта) и да примењујући етичке стандарде струке самостално и са пуном одговорношћу води средње сложене пројекте.

Оспособљавање студента да графички прикаже оригиналне идеје зграда и простора – кроз идејна решења, моделе и визуелизацију израђену употребом релевантних програма за пројектовање и моделовање (БИМ). Обучавање студената стручним знањима и вештинама потребним за процес пројектовања: анализу и вредновање концепата, познавање принципа и стандарда који се примењују у пракси, вредновање и критичко сагледавање показатеља на терену да би израдом одрживих пројектних архитектонско-урбанистичких решења унапредили просторне перформансе и квалитет живота у новопројектованом простору.

Оспособљавање студената за обављање управних и инспекцијских послова у одговарајућим органима општине.


ЗВАЊЕ Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање Струковни инжењер архитектуре.