Друмски саобраћај

ШТА ИЗУЧАВА?

Студијски програм омогућава изучавање и стицање битних знања из области безбедности саобраћаја, регулисања стационарног и динамичког саобраћаја, саобраћајног планирања и пројектовања, технлогије транспорта, експлоатације и одржавања моторних возила, комбинованог и унутрашњег транспорта, механизације претовара, логистике, као и других општих и техничких дисциплина које су директно или индиректно везане за друмски саобраћај (психологија, менаџмент, машинство, грађевинарство, рачунарство и информатика, заштита животне средине).

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Има јасно постављен и истакнут општ и циљ да оспособи студенте да стекну општа и стручна знања и вештине потребне за укључивање у радни процес и квалитетно обављање струковне делатности из области друмског саобраћаја.

Фокусираност на решавање два кључна проблема: како квалитетно организовати и реализовати саобраћај и како максимално искористити властити потенцијал, знање и вештине.


ЗВАЊЕ
Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање Струковни инжењер друмског саобраћаја.