Конкурс

На основу дозволе за рад Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одлуке Владе о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета РС за високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години („Службени гласник РС“ бр. 36/2019), ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШ, оглашава

 

КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

  

        ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Нишу уписује у прву годину студијских програма основних струковних студија 360 студената, од којих 205 на студије из буџета и 155 који плаћају школарину, на следећим акредитованим студијским програмима:

 

НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМАБрој студената
Који се финансирају из буџетаКоји плаћају школаринуУкупно
 ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО303060
 ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ352560
 САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ402060
 КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ352560
 ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО352560
 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 303060

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 1. Услови уписа

У прву годину студија може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању.

        

 1. Пријемни испит

Кандидат који конкурише за упис полаже пријемни испит из математике.

        

 1. Избор кандидата

        а) Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према резултату постигнутом на пријемном испиту и према општем успеху постигнутом у средњој школи. РАНГ ЛИСТA  се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

б) Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у свим разредима, помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.

в) Кандидат који је, као ученик трећег или четвртог разреда средње школе, освојио једно од прва три места на републичком такмичењу из науке о заштити животне средине, грађевинског инжењерства, машинског и индустријског инжењерства, саобраћајног инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењерства, информационих технологија или математике које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја, односно на међународном такмичењу, не полаже пријемни  испит већ му се признаје 60 бодова.

г) Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

д) Резултат који кандидат постиже на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова.

ђ) Школа утврђује ЈЕДИНСТВЕНУ РАНГ ЛИСТУ за студијски програм, за кандидате који се финансирају из буџета и оне који се сами финансирају. Место на ЈЕДИНСТВЕНОЈ РАНГ ЛИСТИ и број укупно постигнутих бодова одређују да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и да ли ће бити финансиран из буџета или ће се сам финансирати.

е) Кандидат може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи за студијски програм, до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета, који је одређен овим конкурсом и има више од 50 бодова.

ж)          Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи за студијски програм налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину, који је одређен овим конкурсом и има најмање 30 бодова.

З)Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен конкурсом може поднети приговор директору Школе у року од 24 часа од објављивања ранг листе.

Директор доноси одлуку о приговору у року од 24 часа од подношења приговора. Кандидат може изјавити жалбу Савету школе у року од 24 часа од пријема одлуке директора. Савет решава по жалби у року од два дана од дана њеног пријема.

Након одлучивања по приговорима, односно жалбама, Школа утврђује и објављује КОНАЧНУ РАНГ ЛИСТУ са укупним бројем бодова стечених по свим критеријумима утврђеним овим конкурсом.

Ако се кандидат који је остварио право на упис по овом конкурсу не упише у предвиђеном року Школа ће уписати уместо њега следећег кандидата, према редоследу на коначној ранг листи, у року утврђеном конкурсом.

 

 1. Упис држављана Србије који су средњу школу завршили у иностранству

Држављани Републике Србије који су завршили претходно образовање или део образовања у иностранству или страној средњој школи у Републици Србији, могу да конкуришу за упис на студијски програм ако им се нострификује стечена страна средњошколска исправа у складу са законом.

 

 1. Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената. Јавна исправа стечена у Републици Српској не подлеже поступку признавања. Ови кандидати прилажу, поред прописане документације и изјаву у писаној форми да су припадници српске националне мањине. Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

 

 1. Упис страних студената

Страни држављанин, може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину. Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршеној средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената. До тренутка уписа ови кандидати морају имати нострификована документа. Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује,
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.
 1. Упис лица са инвалидитетом

Кандидати који желе да се упишу на ВТШ Ниш у оквиру Програма афирмативне мере: „Упис лица са инвалидитетом“, приликом пријаве на конкурс, достављају следећу документацију:

 • решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ;
 • мишљење Интерресорне комисије;
 • препоруку Удружења студената са хендикепом (кандидати којима није рађена процена телесног оштећења и који нису корисници права на додатак за туђу негу и помоћ, достављају медицинску документацију Удружењу студената које даје препоруку одговарајућем факултету. Медицинска документација мора бити издата од надлежне здравствене институције и не сме бити старија од шест месеци. Неопходно је да се из лекарског извештаја може закључити на који начин хендикеп/здравствено стање утиче на исходе учења и свакодневно функционисање;
 • приликом уписа на ВТШ Ниш, лица са инвалидитетом попуњава ИП образац који може преузети у студентској служби или са сајта Школе.

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима ВТШ Ниш. Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм. Особе са инвалидитетом, за додатне информације и консултације могу се обратити на мејл: info@vtsnis.edu.rs

 

 1. Упис припадника ромске националне мањине

Кандидати који желе да се упишу на ВТШ Ниш у оквиру Програма афирмативне мере „Упис студената припадника ромске националне мањине“, приликом пријаве на конкурс, достављају следећу документацију: изјаву у писаној форми да је ромске националности и препоруку Националног савета ромске националне мањине.

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Први конкурсни рок

         – Пријављивање кандидата: 25., 26. и 27. јун 2019. године

        – Полагање пријемног испита: 01. јул 2019. године у 10 часова

        – Објављивање јединствене ранг листе до 02. јула 2019. године

        – Објављивање коначне ранг листе до 05. јула 2019. године

        – Упис примљених кандидата: 08. и 09. јул 2019. године, буџетских студената
           10.  јул 2019. године, студената који се сами финансирају

 

        Други конкурсни рок

        – Пријављивање кандидата: 28., 29. и 30. август 2019. године

        – Полагање пријемног испита: 02. септембра 2019. године у 10 часова

        – Објављивање јединствене ранг листе: 03. септембара 2019. године

        – Објављивање коначне ранг листе до 06. септембра 2019. године       

        – Упис примљених кандидата: 09. и 10. септембар 2019. године

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

 1. Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије ових докумената, и то:

–  сведочанства свих разреда средње школе,

–  диплому о положеном матурском испиту,

–  доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 4.000,00 динара на жиро рачун Школе број:  840-1758666-57, број модела  97, позив на број (одобрење)  94-126-100502041.

  кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.

 

 1. Кандидати који стекну право на упис, за упис подносе:
 • оригиналну диплому,
 • оригинална сведочанства свих разреда средње школе,
 • извод из матичне књиге рођених и копију личне карте ако је са чипом – прочитану,
 • две фотографије формата 4,5×3,5 цм
 • семестралну уплату (трошкови за индекс, ШВ обрасце, категоризацију, архивирање и обраду података) у износу од 3.500,00 динара на жиро рачун Школе,
 • кандидати који плаћају школарину, доказ о уплати прве рате школарине у износу од 10.000,00 динара на жиро рачун Школе, број: 840-1758666-57, број модела 97, позив на број (одобрење) 94-126-100502041 (укупан износ школарине је 55.000 динара која може да се плати у 10 рата). За стране држављане школарина износи 1.000 евра.
 1. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.       

 

За ближа обавештења обратити се:

тел. 018/588-211, 588-039 и 588-040.
E-mail адреса: info@vtsnis.edu.rs
Web site: vtsnis.edu.rs

Школа се налази у улици Александра Медведева бр. 20 у Нишу

АКРЕДИТОВАНА ДРЖАВНА ВИСОКОШКОЛСКА УСТАНОВА