Рачунарско-комуникационе технологије и системи


ШТА ИЗУЧАВА?

Сврха студијског програма РАЧУНАРСКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ је образовање инжењера спремних за решавање различитих проблема и захтева из области електротехнике и рачунарства.

Настава на овом студијском програму организована је у 6 семестара (три школске године). Студије карактерише стицање општих инжењерских знања из облати електротехнике и рачунарства у оквиру прве године (два семестра), а од трећег семестра студенти могу да бирају уже области у оквиру 2 модула:

    • Модул РТС: Рачунарске технологије и системи
    • Модул КТС: Комуникационе технологије и системи

Модул РТС пружа теоријска и практична знања из области рачунарства и информатике. Студентима се нуде садржаји везани за процесе анализе, развоја, пројектовања и одржавања рачунарских система. Посебна пажња посвећена је развоју софтвера уз коришћење савремених техника и метода за развој, безбедности рачунарских система, као и темама из области инжењерства података и вештачке интелигенције.

Модул КТС пружа студентима теоријска и практична знања из области телекомуникација и информационих технологија, рачунарских мрежа, савремених техника обраде информација, архитектуре рачунара и микропроцесора, embeded  програмирања и оперативних система за рад у реалном времену, пројектовања аналогних и дигиталних интегрисаних кола.

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Савладавањем студијског програма РАЧУНАРСКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ студент стиче практична знања, вештине и способности из области рачунарских технологија и стиче опште компетенције за:

 • прикупљање, анализу и систематизацију теоретских и практичних проблема из инжењерске праксе и да користи стечена знања у самосталном решавању тих проблема,
 • владање основним фундаменталним дисциплинама у области електротехнике и рачунарства, као и савременим информационим технологијама на нивоу који се очекује од инжењера овог типа,
 • примену стечених знања у процесима пројектовања, управљања и одржавања система,
 • коришћење литературе и инжењерских алата за пројектовање, моделирање и симулацију,
 • примену стечених знања, метода и поступака у процесу истраживања кроз самостални односно тимски рад,
 • праћење развоја изабране области струковног инжењерства и континуираног усавршавања,
 • примену инжењерских, организационих и административних мера за безбедан рад са рачунарском опремом,
 • све аспекте тимског рада уз примене начела професионалне одговорности и етике.

Савладавањем предвиђеног програма на модулу РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ, студент ће стећи одговарајуће специфичне стручне компетенције које ће му омогућити да самостално и/или у тиму:

 • пројектује, тестира и одржава различите рачунарске системе кроз примену (С, JAVA, C#, Node.JS, Python), објектно оријентисаних и скрипт језика,
 • пројектује и администрира релационе и дистрибуиране базе података,
 • управља микрорачунарским архитектурама и интерфејсима,
 • пројектује и тестира embeded i IoT системе,
 • конфигурише пасивне и активне мрежне уређаје у комуникационим системима,
 • развија интелигентне системе коришћењем вештачке интелигенције и машинског учења,
 • одржава и управља рачунарским системима.

Савладавањем предвиђеног програма на модулу КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ, студент ће стећи одговарајуће специфичне стручне компетенције које ће му омогућити да самостално и/или у тиму:

 • пројектује, тестира и одржава различите комуникационе и мрежне системе, кабловске комуникационе системе, системе бежичних и мобилних комуникација,
 • прикупља и обрађује мултимедијалне садржаје,
 • пројектује и реализују мултимедијалне системе комуникације,
 • примењује сигурносне механизме за преноса података,
 • администрира мрежне оперативне системе,
 • конфигурише пасивне и активне комуникационе и мрежне уређаје у системима,
 • одржава и управља рачунарским системима.

Студенти на студијском програму Рачунарско-комуникационе технологије се у другој години могу определити за један од два модула:

 • РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ
 • КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ

ЗВАЊЕ
Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање Струковни инжењер електротехнике и рачунарства.