Индустријско инжењерство


ШТА ИЗУЧАВА?

Студенти се упознају са машинским конструкцијама, експлоатацијом и одржавањем машина, производним технологијама, развојем производа помоћу рачунара, софтверима за прорачуне, моделирање, симулацију и  менаџментом производње. Студијски програм индустријско инжењерство образује студенте да примењују разноврсне методе и користе савремене алате како би постали квалитетни инжењери који се баве пословима у производној индустрији и поседују вештине за самостални као и рад у тиму при решавању конкретних и практичних проблема у пракси. На тај начин, наши инжењери анализом захтева и расположивих ресурса конструишу производе, процењују и реално сагледавају проблеме из праксе, али и преносе своје инжењерско знање и вештине у друге области и пројекте.

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Овај студијски програм, има јасно постављен и истакнут општи циљ да оспособи студенте да стекну општа и стручна знања и вештине потребне за укључивање у радни процес и квалитетно обављање струковне делатности из области индустријског инжењерства.

 

ЗВАЊЕ
Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање Струковни инжењер индустријског инжењерства.