Корисне информације


1.КОЛИКО ТРАЈУ СТУДИЈЕ НА ОДСЕКУ НИШ?
Основне струковне студије на свим смеровима трају три школске године (шест семестара). Мастер струковне студије трају две године (након завршених основних студија), односно четири семестра.


2. КОЈЕ ЗВАЊЕ СТИЧУ СТУДЕНТИ НАКОН ЗАВРШЕНИХ СТУДИЈА НА ОДСЕКУ НИШ?
Након завршених студија, студенти стичу први степен високог образовања и звање струковних инжењера одговарајуће струке (енг. bachelor appl.). а након завршених мастер студија стичу други степен високог образовања и стручни назив (звање) мастер одговарајуће области.


3. КО ИМА ПРАВО НА УПИС?
Право на високо образовање, односно упис у Академију техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш имају лица са претходно стеченим средњим образовањем у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит из математике.


4. КАДА СЕ КАНДИДАТ ОПРЕДЕЉУЈЕ ЗА СМЕР КОЈИ ЋЕ СТУДИРАТИ?
Кандидати морају да се определе за смер који ће студирати одмах при подношењу пријаве за упис.


5. КОЛИКО СТУДЕНАТА УПИСУЈЕ ОДСЕК НИШ?
Министарство просвете Републике Србије расписује крајем маја конкурс којим одређује број студената који се може уписати на прву годину студија. Конкурсом 2024. године дефинисан је следећи број студената по смеровима:

Студијски програм Који се финансирају из буџета Који плаћају школарину Укупно
Индустријско инжењерство (ИНИ) - - 60
Друмски саобраћај (ДРС) - - 60
Рачунарско-комуникационе технологије и системи (РКТС) - - 120
Архитектура (АРХ) - - 30
Инжењерство заштите животне средине (ИЗЖС) - - 60


6. ШТА ЗНАЧИ СТУДИРАТИ НА ТЕРЕТ БУЏЕТА, А ШТА НА ТЕРЕТ САМОФИНАНСИРАЊА?
Кандидати који студирају на терет буџета не плаћају школарину, имају права на смештај у студентском дому и имају дотирану исхрану у студентској мензи. Кандидати који студирају на терет самофинансирања плаћају школарину, немају права да конкуришу за смештај у студентском дому, а исхрану у студентској мензи плаћају по нешто вишим ценама.


7. КАКО СЕ БОДУЈУ КАНДИДАТИ ПРИЛИКОМ УПИСА?
Кандидат за упис на основне студије може да оствари највише 100 бодова од којих 40 бодова за успех у претходном школовању, а 60 бодова за успех показан на пријемном испиту. На основу збира бодова са пријемног испита и бодова добијених за успех у претходном школовању врши се рангирање кандидата на основу чега се они уписују на студије у статусу студената који се финансирају на терет буџета или као студенти који се сами финансирају. Место на јединственој ранг листа одређује да ли кандидат може бита уписан у прву годину основних студија као и да ли ће бита финансиран не терет буџета. У прву годину основних студија може бита уписан кандидат који се налази на јединственој ранг листа за студијски програм до броја предвиђеног конкурсом и који има најмање 30 бодова. Уколико један или више кандидата имају иста број бодова на ранг листа, предност има кандидат са већим бројем бодова из средње школе. Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, Одсек Ниш ће уписати наредног кандидата према редоследу на јединственој ранг листи.


8. КО ИМА ПРАВО ДА СТУДИРА НА ТЕРЕТ БУЏЕТА?
Студент може да се упише на терет буџета ако се налази на ранг листи у оквиру броја који је одобрен за финансирање из буџета РС и има минимум 50 бодова. Освојени бодови односе се на успех у средњој школи и бодове освојене на пријемном испиту.


9. КО СЕ УПИСУЈЕ НА ТЕРЕТ САМОФИНАНСИРАЊА?
На терет самофинансирања уписују се кандидати који су освојили минимум 30 бодова, а на ранг листи се налазе у оквиру броја који је на одређеном студијском програму предвиђен за студирање на терет самофинансирања.


10. ПОД КОЈИМ УСЛОВИМА СТУДЕНТ МОЖЕ ИЗ СТАТУСА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕГ ДА ПРЕЂЕ У СТАТУС СТУДЕНТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА?
Самофинансирајући студент који у току школске године оствари 60 ЕСПБ бодова може у наредној школској години да пређе у статус који се финансира из буџета, ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије финансирају из буџета.


11. АНАЛИЗА УПИСНИХ РОКОВА 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022.


УПИСНИ РОК 2023/2024
Студијски програм Буџет - минимум Самофинансирање - минимум
Индустријско инжењерство (ИНИ) 59,54 -
Друмски собраћај (ДРС) 51.68 34,04
Комуникационе технологије (КОТ) 64,04 60,24
Савремене рачунарске технологије (СРТ) 80,28 71,40
Грађевинско инжењерство (ГРИ) 60,18 31,00
Заштита животне средине (ЗЖС) 51,18 -


УПИСНИ РОК 2022/2023
Студијски програм Буџет - минимум Самофинансирање - минимум
Индустријско инжењерство (ИНИ) 61,96 -
Друмски собраћај (ДРС) 70,26 60,68
Комуникационе технологије (КОТ) 51 -
Савремене рачунарске технологије (СРТ) 79,82 66,40
Грађевинско инжењерство (ГРИ) 58,38 -
Инжењерство заштите животне средине (ИЗЖС) 61,82 -


УПИСНИ РОК 2021/2022
Студијски програм Буџет - минимум Самофинансирање - минимум
Индустријско инжењерство (ИНИ) 69,76 -
Друмски собраћај (ДРС) 56,68 47,70
Комуникационе технологије (КОТ) 51,40 -
Савремене рачунарске технологије (СРТ) 66,08 48,86
Грађевинско инжењерство (ГРИ) 57,66 -
Заштита животне средине (ЗЖС) 56,62 -