Заштита животне средине

ШТА ИЗУЧАВА?
Студенти се упознају са уводним принципима заштите животне средине, одрживог развоја, алтернативним изворима енергије, методама мерења и контроле загађења, управљањем животним ресурсима, енергетском ефикасншћу, еко стандардима и техничким прописима, управљањем отпадом, комуналном изградњом, просторним планирањем, пројектовањем инфраструктуре.
Овај студијски програм образује студенте за успешно бављење технологијама у заштити животне средине и просторног планирања, одрживог развоја, примењивања закона и прописа, а све у складу са светским, привредним и друштвеним развојем, као и са принципима заштите животне средине.


КОМПЕТЕНЦИЈЕ
Савладавањем овог студијског програма студент стиче следеће компетенције:

  • да прикупљају, анализирају и систематизују теоретске и практичне проблеме из области заштите животне средине и да предвиде решења и последице при решавању тих проблема,
  • да примењују законе и прописе, у складу са светским, привредним и друштвеним развојем, као и са принципима заштите животне средине,
  • да владају основним дисциплинама у области просторног планирања, као и заштите животне средине и савременим информационим технологијама,
  • да пројектују поједине фазе у оквиру израде идејног и главног пројекта у области просторног планирања.


ЗВАЊЕ
Након завршених трогодишњих студија студент стиче звање Струковни инжењер заштите животне средине.